Όροι Διαγωνισμού

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PepsiCo Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και έδρα στον Άγ. Στέφανο Αττικής, στο 22ο Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Τεράστιο κύμα από Δώρα» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο προώθησης επιλεγμένων συσκευασιών Ruffles, που εμπορεύεται ο Διοργανωτής και που φέρουν τη χαρακτηριστική λωρίδα (περαιτέρω τα «Προϊόντα»).

 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 16. Σε περίπτωση που νικητής του Διαγωνισμού ανακηρυχθεί ανήλικο πρόσωπο, οι παρόντες όροι, κατά περίπτωση, θα εφαρμόζονται αναφορικά με ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους των προσώπων αυτών.

 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της εταιρείας CORINA SNACKS LTD., (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία»), (γ) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA DIRECTION Α.Ε.» , (δ) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «ALL BRIGHT» και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ), (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι αυτών.

 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2021, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30η Απριλίου 2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 5.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:
  α. να καταχωρήσουν ένα μοναδικό 8/ψήφιο κωδικό αριθμό ο οποίος είναι αποτυπωμένος στο εσωτερικό μέρος της  συσκευασίες των Προϊόντων που φέρουν διακριτικά στοιχεία σχετικά με το Διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Κωδικός Αριθμός») στο ειδικό πεδίο στο Διαδικτυακό Τόπο www.ruffles.gr. Κάθε Κωδικός Αριθμός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, ενώ επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με ξεχωριστούς Κωδικούς Αριθμούς κάθε φορά.
  Δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά Προϊόντων, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό δύναται να παραλάβει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, άπαξ ένα Κωδικό  Αριθμό, από τα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας («BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», οδός Μαρίνου Αντύπα, αρ. 41-45, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, Τ.Κ. 14121), από Τρίτη έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 17:00. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν άπαξ ένα Κωδικό Αριθμό ταχυδρομικά, εφόσον αποστείλουν σχετικό αίτημά τους ταχυδρομικά, προς τη Διαφημιστική Εταιρεία, στην ως άνω διεύθυνσή της. Η σχετική επιστολή του συμμετέχοντα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό  “Τεράστιο κύμα από Δώρα”», καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους.

 6.  Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής: 
  -10 iPhone 12 Pro
  -10 Ηλεκτρικά πατίνια Fiat
  -10 Καρέκλες gaming
  -100 Δωροκάρτες αξίας100€ για αγορές από τον Κωτσόβολο
  Όλα τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν ως εξής:
  Οι νικητές ανακηρύσσονται καθημερινά μέσω ηλεκτρονικού τροχού της τύχης (μηχανισμός instant win) και ενημερώνονται την ίδια στιγμή για το αν έχουν κερδίσει δώρο και το είδος του δώρου αμέσως μετά την υποβολή του μοναδικού τους κωδικού και καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να λάβουν το Δώρο τους. Οι ημερήσιες τυχαίες κληρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού γίνονται με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των Δώρων.
  Οι νικητές των ημερησίων τυχαίων κληρώσεων δεν θα μπορούν να αναδειχθούν εκ νέου νικητές του ίδιου δώρου,  μπορούν να συμμετέχουν ωστόσο για άλλο τύπου Δώρου.
  Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω τυχαίων κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 5 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών [όνομα χρήστη (user name/ nickname)] στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησαν δια της Φόρμας Νικητή. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, δεν επικοινώνησει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα δώρα θα ξανά είναι διαθέσιμα για επί τόπου κλήρωση.

 9. Παράδοση των Δώρων. Το Δώρο θα αποδοθεί στον νικητή κατόπιν επικοινωνίας του Διοργανωτή με τον νικητή είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησε δια της Φόρμας Νικητή. Τα Δώρα θα αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση κατοικίας των νικητών.
  Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η επίδειξη από το νικητή του Δώρου αυτού (ή σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος) από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον τυχόν επίτροπο αυτού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/ και τυχόν άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του εν λόγω νικητή (ή/ και η σχέση του με το νικητή, εφόσον ο τελευταίος είναι ανήλικος) καθώς και η υπογραφή από το εν λόγω πρόσωπο της Δήλωσης Αποδοχής Δώρου Διαγωνισμού, εφόσον του ζητηθεί για το συγκεκριμένο Δώρο η υπογραφή τέτοιας Δήλωσης.
  Ο χρόνος παράδοσης των Δώρων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες προμήθειας των αντίστοιχων προμηθευτών οίκων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που κατά το χρόνο απόδοσης του Δώρου δεν υπάρχει στον προμηθευτή με τον οποίο συνεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Δώρου, να αποδώσει στο νικητή του Δώρου αυτού άλλο Δώρο, παρόμοιο με αυτό για το οποίο δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ίσης αξίας σε ευρώ και σε εύλογο χρόνο.

 10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των νικητών και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω Ανωτέρας Βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές/ αντιπροσώπους των Δώρων. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση Κωδικών Αριθμών και Φόρμας νικητή ή από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

 11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή www.ruffles.gr

 12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6784530, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00 ή/και να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ruffles.gr.

 13. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους Συμμετέχοντες/ τους νικητές του Διαγωνισμού ότι η ίδια, ή η Διαφημιστική θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.
  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί κατά περίπτωση, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: europe.privacy@pepsico.com, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
  Εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/ οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 210 6298000 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου europe.privacy@pepsico.com. Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

 14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.